نامهربان

 

نامهربان

مهر از همه بریدم تا مهربان بمانی            نامهربان تو رفتی با دیگران بمانی

خوشتر زمن به رویت کس نغمه ای نخواند   حیفست از تو ای گل بی نغمه خوان بمانی

با رمز دیدگانت  کو اشناتر از من            ترسم خدا نکرده بی همزبان بمانی

ای رفته از سر قهر از راه صلح باز آ     خواهم همان که بودی  باری همان بمانی

گر مهربان نبودم می گفتمت به نفرین      چون من اسیر یاری نا مهربان بمانی

دور از هما خدایا با بوم هم نوایم            ای شاهباز ایام بی آشیان بمانی

ای دل مباد کاین عمربی عشق او سرآری       ای شمع تا سحرگاه آتش به جان بمانی

تلقین لفظ و معنی خوش باشد از تو حافظ       دائم به شعر مفتون شکر فشان بمانی

/ 0 نظر / 5 بازدید